วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
โรงเรียนนิคมวิทยา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนิคมวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอนิคมพัฒนา   มีเนื้อที่ 70 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา 1 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง 25 กิโลเมตร

โรงเรียนนิคมวิทยา ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอนแบบสหศึกษา โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2521 คุณสินธุ์– คุณประไพ  กุลศิริ ผู้จัดการร้านเลิศสิน เจ้าของและผู้จัดการบริษัทเพียรเกียรติ และบริษัทเพียรเกียรติอุตสาหกรรม จำกัด ได้บริจาคเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกชื่อ อาคารเพียรเกียรติ

ปีการศึกษา 2561 มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนนิคมวิทยามีการพัฒนาด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และการจัดการศึกษา มีความพร้อมให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่

สภาพชุมชนโดยรอบ

1. อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร พนักงานบริษัท ค้าขาย และรับจ้าง

2. ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ ศาสนาพุทธ

3. อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ รับจ้าง

4. ผลผลิตหลักทางการเกษตร คือ สับปะรด ยางพารา และมันสำปะหลัง

5. มีสถานศึกษาในระบบ จำนวน 13 แห่ง และสถานศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง

6. มีโรงพยาบาล 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง สถานีตำรวจ 1 แห่ง อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง