ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผลการเรียนอยู่ในระดับ 2.5-4 เปรียบเทียบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2560 – 2563

ตารางแสดงค่าสถิติผลการทดสอบ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ)

รายวิชาค่าเฉลี่ย โรงเรียนค่าเฉลี่ยขนาด ร.ร.ค่าเฉลี่ยที่ตั้ง ร.ร.ค่าเฉลี่ยจังหวัดค่าเฉลี่ยสังกัดค่าเฉลี่ยภาคค่าเฉลี่ยประเทศ
ภาษาไทย (91)51.5753.6054.0455.7555.1856.4154.29
ภาษาอังกฤษ (93)32.0733.5733.0838.0534.1437.1734.38
คณิตศาสตร์ (94)22.0024.1622.8526.6325.8226.5925.46
วิทยาศาสตร์ (95)27.8429.3128.9830.8630.1730.6129.89
ค่าเฉลี่ยรวม33.3735.1634.7437.8236.3337.7036.01

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2560 – 2563

ตารางแสดงค่าสถิติผลการทดสอบ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

รายวิชาค่าเฉลี่ย โรงเรียนค่าเฉลี่ยขนาด ร.ร.ค่าเฉลี่ยที่ตั้ง ร.ร.ค่าเฉลี่ยจังหวัดค่าเฉลี่ยสังกัดค่าเฉลี่ยภาคค่าเฉลี่ยประเทศ
ภาษาไทย (01)39.4441.8945.6847.8445.2246.0244.36
สังคมศึกษา (02)35.0434.6536.4237.5836.3236.5635.93
ภาษาอังกฤษ (03)25.2826.8930.3434.1829.7331.5029.94
คณิตศาสตร์ (04)22.0923.1227.4529.3926.3327.1926.04
วิทยาศาสตร์ (05)28.9430.6634.8036.1833.0433.7332.68
ค่าเฉลี่ยรวม30.1631.4434.9437.0334.1335.0033.79

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ช่วงเวลา 08.40 -15.20 น.)

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนนิคมวิทยา จึงงดการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่น เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างและความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 โดยการบำเพ็ญประโยชน์ชมนิทรรศการการเรียนรู้การเกษตร ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ข้อมูลงบประมาณ (รายรับ)

ข้อมูลงบประมาณ (รายจ่าย)