ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

นายปิยบุตร เอมโอฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นายอาณัติ ชุมเจริญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ว่าที่ ร.ต.หญิงฐานิตา สว่างฉาย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นางสาวมณีวรรณ แสงลับ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

จำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2563)

จำนวนบุคลากรผู้บริหารครูผู้สอนพนักงานราชการครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่อื่น ๆนักการภารโรง ยาม และแม่บ้าน
1071841849

วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารและครูผู้สอน (จำนวน 94 คน)

ภาระงานสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่าย/กลุ่มสาระจำนวน (คน)ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห์)
1. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา1
2. คณิตศาสตร์1016
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2113
4. ภาษาไทย1014
5. ภาษาต่างประเทศ1415
6. สังคมศึกษา1217
7. การงานอาชีพ715
8. ศิลปะ, ดนตรี, นาฏศิลป์617
9. สุขศึกษาและพลศึกษา712
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน613
รวม94เฉลี่ย 14.58 คาบ

ภาระงานสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่าย/กลุ่มสาระจำนวน (คน)ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห์)
1. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา4
2. คณิตศาสตร์1116
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2015
4. ภาษาไทย814
5. ภาษาต่างประเทศ1315
6. สังคมศึกษา1316
7. การงานอาชีพ715
8. ศิลปะ, ดนตรี, นาฏศิลป์617
9. สุขศึกษาและพลศึกษา614
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน513
รวม93เฉลี่ย 15.13 คาบ
หมายเหตุ : ภาระงานสอนเฉลี่ยไม่นับรวมกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ

การพัฒนาตนเองของบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา

ฝ่าย/กลุ่มสาระการพัฒนาของบุคลากร (ชั่วโมงอบรม/ศึกษาดูงาน)
1. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา520
2. คณิตศาสตร์256
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี296
4. ภาษาไทย104
5. ภาษาต่างประเทศ224
6. สังคมศึกษา310
7. การงานอาชีพ112
8. ศิลปะ, ดนตรี, นาฏศิลป์72
9. สุขศึกษาและพลศึกษา428
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน168
รวมเฉลี่ย 26 ชม.

ข้อมูลอายุและประสบการณ์การทำงานของบุคลากรโรงเรียนนิคมวิทยา

ประเภทจำนวน (คน)อายุเฉลี่ย(ปี)ประสบการณ์ การทำงานเฉลี่ย (ปี)
1. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา54618
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์10337
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี21326
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย93610
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ11336
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม13369
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ6398
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ63711
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา73811
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5344
รวม93368
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564