วันพุธ, กันยายน 27, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนนิคมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ 2 ถนน 3371 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 โทรศัพท์ (038) 636110 โทรสาร (038) 636210 Website www.nikhomwit.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล ได้แก่ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลพนานิคม ตำบลมาบข่า และตำบลมะขามคู่

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ประกอบด้วย คบเพลิง โล่ และคน  คบเพลิง หมายถึง  สติปัญญา โล่ และคน 9 คน หมายถึง  ความสามัคคี มีน้ำใจ อันนำไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้า

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระร่มสุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า  หมายถึง  ความสงบสุข สดใส
 สีเขียว หมายถึง  สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น

ปรัชญาประจำโรงเรียน

ปญฺญา โลกสฺมิ° ปชฺโชโต   ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

นำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนนิคมวิทยา

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างครบถ้วน

2.  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

3.  ดำเนินการจัดเขตปลอดสิ่งเสพติดในสถานศึกษา

4.  ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน                              

5.  จัดทำสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์โรงเรียนนิคมวิทยา

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

2.  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล

3.  ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาว

4.  ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในทุกๆ ด้าน

5.  นักเรียนนำประสบการณ์การเรียนรู้ การคิด ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

6.  บรรยากาศภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง