วันพุธ, กันยายน 27, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

ผลงานดีเด่น

1) การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ได้เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมในระดับประเทศ)

2) การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ได้รับรางวัลตัวแทนของจังหวัดระยอง

3) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขต 2 กีฬารักบี้ประเภทหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 

4) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขต 2 กีฬารักบี้ประเภทชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

5) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง เด็กหญิงสุภัสรา ดอกเข็ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตบอลประเภททีมหญิง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมหญิง

6) ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ระดับเพชร)

7) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 ระดับประเทศ นางสาวอุมาพร ศรีคำ ในโครงการ “การประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2020” และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

8) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงภัคจิรา สุนทรชัย ในการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดระยอง

9)  โรงเรียนนิคมวิทยาได้รับรางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2563

รางวัล “คุรุปูชนีย์” ประจำปี พ.ศ. 2564

ที่ชื่อ -สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
1นายศุภชัย  เชี่ยวชาญครูชำนาญการพิเศษ
2นางนงนภัส  ไชยชนะครูชำนาญการพิเศษ
3นางบุศรินทร์  คำมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษ
4นางสาวพัฐนันท์  วงษ์รักษาครูชำนาญการ

รางวัลครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ชื่อ -สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
1นางภัทรา  ขวัญทองห้าวครูชำนาญการพิเศษ
2นางบุศรินทร์  คำมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษ

รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2563

ที่ชื่อ -สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
1นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2นายสมศักดิ์  โสพังครูชำนาญการพิเศษ
3นางกชพร  อินทร์พญาครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4นางปัทมา  เจริญสุขครูชำนาญการพิเศษ
5นางภัทรา  ขวัญทองห้าวครูชำนาญการพิเศษ
6นางสาวณัชพร  บุปผาชาติครูชำนาญการ
7นางสาวศรินทิพย์  รักชาติครูชำนาญการ
8นางสาววรรณวิภา  เงินทองครู 
9นางสาวญาดา  กลิ่นประทุมครู 
10นางสาวรพีพรรณ  นาราษฎร์ครู 
11นางสาวจรรยากร  ทะวงษาครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12นางบุศรินทร์  คำมฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษ
13นางปัทมา  คงกระจ่างครูชำนาญการพิเศษ
14นางพรทิพย์  โสพังครูชำนาญการพิเศษ
15นางสาวจิรนันท์  พึ่งกลั่นครูชำนาญการ
16นางสาวนาฏสุคนธ์  ดำรงเกียรติสกุลครู 
ที่ชื่อ -สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
17นางสาวกนกวรรณ  ชื่นใจจิตต์ครู 
18นางสาวสุภาพร  จินะวงค์ครู 
19นายเอกพงษ์  เหมะธุลินครู 
20นางสาววนิดา  ชัยลาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21นางพนิดา  วงค์แสงคำครูชำนาญการ
22นางสาวสุภาวดี  โสตะครู 
23นายศรายุทธ  เมืองคำครู 
24นางสาวเกษร  มีเหมือนครู 
25นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจอารีครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
26นางกุลวดี  วิทยานุกรณ์ครู 
27นางธัญวรัตน์  บุญสอนครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัยครู 
29นางณภัทรารัตน์  ทองภู่ครูชำนาญการ
30นายปรีชาพล  ทองภู่ครูชำนาญการ
31นางสาวอรพิน  ศรีหะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
32นางสาวภาวิณี  ไชยขันธุ์ครู 
33นางสุกฤตาพร  วัดวังครูชำนาญการพิเศษ
34นางสาวนภัสณัฐ  กุตะวันครูชำนาญการ
35นางนฤมล  บุตรสาลีครู 
36ว่าที่ร.ต.หญิงภัทรวดี  สกุลมาครู 
37นายจิรศักดิ์  อุ่นแก้วครู 
38นายเรวัฒน์  มะศักดิ์ครู 
39ว่าที่ ร.ต.สุทธิภัทร  ศรีสุขครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40นางปรวรรณ  คล้ายแตงครูชำนาญการ
41นางสาวฐิติพร  ใบทองครู 
ที่ชื่อ -สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
42นางสาวสิรตา  แดงทองครู 
43นางสาวมณฑยา  มาลาวัลย์ครู 
44นายโฆษิต  ไลไธสงครู 
45นางสาวพิมพ์ณภา  แซ่เฮงครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
46นายวชิระ  ไพโรจน์กิจตระกูลครู 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47นางสาวนิชชิมา  ทนศิริครูชำนาญการ
48ว่าที่ ร.ต.หญิงอรฤดี  ทองส่งโสมครู 
49นางสาวนูรียะฮ์  ปะดุกาครู 
50นางสาวปัทมา  นิยมเดชาครู 
51นายชัยสิทธิ์  เครือสวนครูอัตราจ้าง