วันพุธ, กันยายน 27, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผลการเรียนอยู่ในระดับ 2.5-4 เปรียบเทียบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2561 – 2564

ตารางแสดงค่าสถิติผลการทดสอบ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ)

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2561 – 2564

ตารางแสดงค่าสถิติผลการทดสอบ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 – 2565 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ