แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
> พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
> พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ. 2545
> พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
> พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
> พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
> พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ. 2553
> พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ. 2553
> พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
> พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ. 2561
> แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
> กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : Q&A
O9 : Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
> คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนนิคมวิทยา
> คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
> คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
> คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
> คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
> คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service
> เว็บไซต์โรงเรียน
> ระบบ Google Drive
> E-filling สพม.ชบ.รย.
> สลิปเงินเดือน สพม.ชบ.รย.
> ระบบสารสนเทศ E-MIS
> AMSS++
> ตรวจสอบเครื่องราชฯ
> KSP Self-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
> Q&A สายตรงผู้บริหาร
> Social Network
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
> นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในถานศึกษา
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา