ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา แบบออนไลน์

สมัครได้ในเวลา 08.30 – 16.30 ของแต่ละวัน

จำนวนนักเรียนที่สมัคร เป็นรายวัน แยกตามแผนการเรียน ถึงเวลา 16.30 น. ของแต่ละวัน

วันที่ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี
แผนการเรียน
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
รวม
203924172215117
2117476741
223514114
23224
24
รวม 61 33 27 32 23176