โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มบริหารงบประมาณ


ชื่อ-สกุล : นางบุษกร ตองอ่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ชื่นใจจิตต์
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางกุลวดี วิทยานุกรณ์
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางพนิดา วงค์แสงคำ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th