วิสัยทัศน์- ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ คู่สถานศึกษาสีขาว ตามมาตรฐานสากล
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างครบถ้วน
2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
3. ดำเนินการจัดเขตปลอดสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
4. ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
5. จัดทำสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์
1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ของโรงเรียน
2.  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
3. ดำเนินการให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาว
4. ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ในทุกๆ ด้าน
5. นักเรียนนำประสบการณ์การเรียนรู้ การคิด ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
    และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6.  บรรยากาศภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
อัตลักษณ์
นักเรียนยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี
 
เอกลักษณ์
โรงเรียนคุณธรรม
 

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th