เกียรติประวัติ- ข้อมูลทั่วไป


เกียรติประวัติ

 

เกียรติประวัติโรงเรียนนิคมวิทยา
พ.ศ. 2552 - ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่ 2 - ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด (QAD) ขั้น 3
พ.ศ. 2553 - ได้รับรางวัลมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด (QAD) รักษาสภาพขั้น 3 - ได้รับรางวัลเหรียญทองห้องสมุดดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
พ.ศ. 2554 - ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของกระทรวงสาธารณสุข - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนเครือข่ายลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าเอ็กโก้
พ.ศ. 2556 - ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
พ.ศ. 2557 - ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น - รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาเซียน - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสุจริต - รางวัลต้นแบบสภาดีเด่น
พ.ศ. 2558 -ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดบัดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556
พ.ศ. 2559 - ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559
พ.ศ.2559 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประจำปีการศึกษา 2559
พ.ศ.2559 - ไดร้บัคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (ประเภทมัธยม) ประจำปี 2559
พ.ศ. 2560 - รางวัล เสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน  “สถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข”
พ.ศ. 2560 - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล SCG Chemicals FA CUP 2017
พ.ศ. 2560 -รางวัลเหรียญทองระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
พ.ศ. 2561 -รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
พ.ศ. 2561 -รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
พ.ศ. 2561 -รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
พ.ศ. 2561 -รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
พ.ศ. 2562 -รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการแข่งขันออกแบบ อินโฟกราฟิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
พ.ศ. 2562 -เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์และโครงงาน บอร์ดสมองกลฝังตัว เพื่อยกระดับการศึกษาสู่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พ.ศ. 2562 -เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ในงานมหกรรมกีฬา ระยองเกมส์ 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2562 -ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการบันไดกวี ครั้งที่ ๕ ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2561 -การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) คะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทุกวิชา ร้อยละ 4
 

 


 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th