การงานอาชีพและเทคโนโลยี- ข้อมูลทั่วไป


การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ ( Vision )
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และนาความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งดารงตนอย่างมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พันธกิจ ( mission )
1. จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
3. เรียนรู้เพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
4. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


ตารางสรุป กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายกอบเดช   เพ็งเจริญ
2. นายพีรณัฐ   เจริญศรี
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธันยพร   สุรินธรรม
2. นางสาวมุทิตา   หว้าเกรียงไกร
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาภัทร   ปราบพาล
2. เด็กหญิงญาณินี   แช่มเงิน
3. เด็กหญิงสกุลตลา   เพลินภูเขียว
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาวน้ำฝน   ชมแผน
2. นายศุภกร   ทาระพันธ์
3. นางสาวสุภัสสร   อารักษ์
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวชาลิสา   คำเส็ง
2. นายวุฒิพงษ์  การุนบริรักษ์
 
1. นายปริวรรษ   วงค์แสงคำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติภณ   เสาวิจิตต์
2. เด็กชายณภัทร   แบขุนทด
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 -   1. เด็กชายปรัชญากรณ์   รุ่งเรือง
2. เด็กชายส่งศักดิ์   ชวนชื่น
 
1. นายปริวรรษ   วงค์แสงคำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายภูวฤทธิ์   อินธิแสง
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   แดงนา
 
1. นายธรรมรัตน์   ธรรมขันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิรวรรณ   สิงห์นัน
2. นางสาวนันทัชพร   นาคประสิทธิ
 
1. นายธรรมรัตน์   ธรรมขันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริสา   วัฒนานันทิต
2. เด็กชายภูผา   วัฒนานันทิต
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิชยา   พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   มณีวงษ์
 
1. นายศรายุทธ   เมืองคำ
2. นางสาวจารุวรรณ   เกตุถาวร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   บุญรอด
2. เด็กชายธนากิจ   รักระเบียบ
 
1. นายปริวรรษ   วงค์แสงคำ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. เด็กชายธนกร   การเจริญ
2. เด็กชายธีระพงษ์   สระประการ
3. เด็กชายบวรภัค   แก้วคูณ
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์   แดงตุ้ย
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณพงศ์   บุตรดีวงศ์
2. นายจักรพันธ์   ศิลปี
3. นายอัมรินทร์   หล้าทุม
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
2. นายสาธิต   สารทอง
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   กองกูล
2. เด็กหญิงธิญาดา   พลตื้อ
3. เด็กชายพัชรพล   น้อยธง
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์   แดงตุ้ย
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรกันย์   ไชยพันธ์
2. นางสาววริญธร   ประดิษฐ์จา
3. นางสาวศุภลักษณ์   ท้าวกลาง
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์   แดงตุ้ย
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม   1. เด็กหญิงชัชญาภา   เกษรวย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   แก้วฉาย
3. เด็กหญิงวิริยา   ฟุ้งมาก
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์   แดงตุ้ย
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติภพ   แก้วน้อย
2. นางสาวรัฎฐดา   เรืองด้วง
3. นางสาววราพร   เทพทอง
 
1. นายธีระวุฒิ   ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์   แดงตุ้ย
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยมณี   แสนสุข
2. เด็กหญิงมณิสรา  กั้นชัยภูมิ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ขจรศิริ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   พิชิต
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวขวัญนภา   เชื้อสูง
2. นางสาวจรรยาพร   พรมจารี
3. นางสาวสุชาวดี   หนันดี
1. นางธัญวรัตน์   บุญสอน
2. นางกุลวดี   วิทยานุกรณ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายจีระภัทร   จุกสีดา
2. เด็กชายสุภกฤต   สุขประสงค์
3. เด็กหญิงแพรวา   จิตรสิริชล
1. นางกิตติยา   ทองแก้ว
2. นายอัมรินทร์   เตยศรี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร   พงษ์ภมร
2. นางสาวธันยพร   สุทธิอาคาร
3. นางสาวสุธารินี  เอี่ยมสอาด
1. นายอัมรินทร์   เตยศรี
2. นางกิตติยา   ทองแก้ว
 
 เปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Depa Young Maker Space development


ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาร่วมกับผู้นำหน่วยราชการในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

จัดกิจกรรม "เปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Depa Young Maker Space development"

โดยมี นายสุรชาติ  มานิตย์ ผู้อำนวยการ สพม.18 เป็นประธาน ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนนิคมวิทยา ในวันที่ 2 กันยายน 2562

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/GalleryAtNikhomwittayaSchool/photos/?tab=album&album_id=1850731088406194&__tn__=-UC-R


ตลาดนัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาจัดกิจกรรม "ตลาดนัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี"

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมวิทยา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/GalleryAtNikhomwittayaSchool/photos/?tab=album&album_id=1846984378780865&__tn__=-UC-R


 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th